Tay điều khiển cầu trục (tay trang) Lssine.
Lssine là tập đoàn lớn với kinh nghiệm hàng đầu trong sản xuất thiết bị cầu trục tại Trung Quốc.THQ1-021/1

THQ1-021/2

THQ1-120/3

THQ1-022/4

THQ1-121/5

THQ1-211/6

THQ1-315/7

THQ1-210/8

THQ1-301/9

THQ1-400/10

THQ1-012/11

THQ1-013/12

THQ1-400/13

THQ1-400/14

THQ1-211/15

THQ1-202/16

THQ1-040/17

THQ1-121/18

THQ1-211/47

THQ1-600/1

THQ1-600/2

THQ1-600/3

THQ1-211/19

THQ1-022/20

THQ1-300/21

THQ1-400/22

THQ1-400/23

THQ1-301/24

THQ1-012/25

THQ1-112/26

THQ1-021/27

THQ1-012/28

THQ1-012/29

THQ1-013/30

THQ1-021/31

THQ1-012/32

THQ1-031/33

THQ1-022/34

THQ1-130/35

THQ1-121/36

THQ1-121/37

THQ1-121/38

THQ1-112/39

THQ1-030/40

THQ1-013/41

THQ1-013/42

THQ1-013/42

THQ1-400/43

 

THQ1-211/44

THQ1-022/45

THQ1-022/46

THQ1-211/47

THQ1-120/48

THQ1-012/49

THQ1-111/51

THQ1-112/52

THQ1-012/53

THQ1-111/54

THQ1-111/55

THQ1-021/56

THQ1-012/57

THQ1-013/58

THQ1-112/59

THQ1-112/60

THQ1-111/61

THQ1-112/62

THQ1-021/101

THQ1-112/102

THQ1-013/105

THQ1-013/105

KT10-60J/1

KT10-60J /2
IEM là nhà nhập khẩu thiêt bị cầu trục hàng đầu việt nam, với nhiều chủng loại khống chế cầu trục có sẵn, chúng tôi có thể rút ngắn thời gian giao hàng nhằm đáp ứng cho sản xuất một cách nhanh nhất, giảm chi phí tồn kho cho khách hàng.

KT10-25J/1

KT10-25J/2

KT10-25J/3

KT10-25J/5

KT10-60J /13F

KT10-60J /14F

 

KT10-60J /15F

KT10-60J/24

KT10-25J/13F

KT10-25J /14F

KT10-25J/ 15F

KT10-25J/24QT5-012/1QT5-012/2QT5-012/3QT5-012/4QT5-012/5QT5-012/6
QT5-012/7QT5-012/8QT5-012/10QT5-012/11QT5-012/13QT5-012/12
QT5-012/13QT5-012/14QT5-012/15QT5-012/16QT5-021/21QT5-021/22
QT5-021/23QT5-021/24QT5-021/25QT5-022/31QT5-022/32QT5-022/33
QT5-040/46QT5-111/51QT5-111/52QT5-111/53QT5-111/54QT5-111/55
QT5-111/56QT5-111/58QT5-112/61QT5-112/62QT5-120/71QT5-120/72
QT5-121/76QT5-121/77QT5-121/78QT5-121/81QT5-210/86QT5-210/87
QT5-211/89QT5-211/90QT5-211/91QT5-211/92QT5-211/93QT5-211/94

Tay điều khiển (Joystick)
QT3A-16QT3A-20QT3A-25QT3A-30QT3A-315QT3A-40
QT3A-50QT3A-63QT3A-80QT3AB-50QT3B-63QT3B-80
QT3B-100QT3B-125QT3B-160QT18-4/T1QT18-4/T2QT18-6/T3
QT18-4/T5QT18-7BA/T6QT18-4BC/T6DQT1(QT101)-1/14KDQT1(QT101)-1/55KDQT1(QT101)-1/19K
DQT1(QT101)-1/87KDQT1(QT101)-1/64KDQT1(QT101)-1/68KDQT1(QT101)-1/54KDQT1(QT101)-1/66K


Tay điều khiển cầu trục từ xa

Call now Bán hàng: 0912 833 075 Call now Kỹ thuật: 0912 318 053