Rơ le

Rơle là một loại thiết bị điện tự động mà tín hiệu đầu ra thay đổi nhảy cấp khi tín hiệu đầu vào đạt những giá trị xác định. Rơle là thiết bị điện dùng để đóng cắt mạch điện điều khiển, bảo vệ và điều khiển sự làm việc của mạch điện động lực

Có nhiều loại rơle với nguyên lí và chức năng làm việc rất khác nhau. Do vậy có nhiều cách để phân loại rơle:

  1. a) Phân loại theo nguyên lí làm việc gồm các nhóm

+ Rơle điện cơ (rơle điện từ, rơle từ điện, rơle điện từ phân cực, rơle cảm ứng,…).

+ Rơle nhiệt.

+ Rơle từ.

+ Rơle điện tử -bán dẫn, vi mạch.

+ Rơle số.

  1. b) Phân theo nguyên lí tác động của cơ cấu chấp hành

+ Rơle có tiếp điểm: loại này tác động lên mạch bằng cách đóng mở các tiếp điểm.

+ Rơle không tiếp điểm (rơle tĩnh): loại này tác động bằng cách thay đổi đột ngột các tham số của cơ cấu chấp hành mắc trong mạch điều khiển như: điện cảm, điện dung, điện trở,…

  1. c) Phân loại theo đặc tính tham số vào

+ Rơle dòng điện.

+ Rơle điện áp.

+ Rơle công suất.

+ Rơle tổng trở,…

  1. d) Phân loại theo cách mắc cơ cấu

+ Rơle sơ cấp: loại này được mắc trực tiếp vào mạch điện cần bảo vệ.

+ Rơle thứ cấp: loại này mắc vào mạch thông qua biến áp đo lường hay biến dòng điện.

  1. e) Phân theo giá trị và chiều các đại lượng đi vào rơle

+Rơle cực đại.

+Rơle cực tiểu.

Rơle thời gian JS7

Rơle thời gian JS7-2A

Rờ le đếm DH48J (HHJ1)

Rơ le thời gian JSS27A

Rơ le nhiệt JR36-20 (Chint)

Rơ le dòng JL12

Rơ le CHINT các loại
NR8-11.5 NR8-38
NR2-11.5 NR2-25 NR2-36 NR2-93 NR2-150
NR2-200 NR2-630
NR3-16 NR3-25
NR4-12.5 NR4-25 NR4-32 NR4-45 NR4-63
NR4-80 NR4-180
JRS1-09~25 JRS1-40~80
JR36-20 JR36-63 JR36-160
NRE8-25 NRE8-40 NRE8-100 NRE8-200 NRE8-630
JZ7-44 JZ7-53 JZ7-62 JZ7-71 JZ7-80
JZC1-04 JZC1-13 JZC1-22 JZC1-31 JZC1-40
JZC1-44 JZC1-53 JZC1-62 JZC1-71 JZC1-80
JZC4-04 JZC4-13 JZC4-22 JZC4-31 JZC4-40
NJB1-YW NJB1-X NJB1-X1 NJB1-Y NJB1-S
NJYB1 NJYW1
XJ3-D XJ3-G XJ3-S
NJX-13FW
JQX-13F JQX-13FA JQX-10F
JZX-22 JTX JMK
NJS6 NJS2 NJS1-2Z NJS1-11 NJS1-H
NJS1-S JSS48A JSS48B
NTE8
JSZ3A JSZ3C JSZ3C JSZ3F JSZ3K
JSZ3Y JSZ3R
JSZ4-YA JSZ4-NA
JSZ6-2 JSZ6-4
JS14A-1 JS14A-5 JS14A-10 JS14A-30 JS14A-60
JS14A-120 JS14A-180
JS14P-21 JS14P-22 JS14P-23 JS14P-24 JS14P-25
JS14P-26 JS14P-27 JS14P-M
JS14S JS14S-A JS14S-C JS14S-P
JSS1-01A JSS1-02A JSS1-03A JSS1-04A JSS1-05C
JSS1-06C JSS1-07C JSS1-08E JSS1-09E JSS1-10E
JS11 JS11-C JS11-J
JS11S JS11S-A JS11S-05 JS11S-06 JS11S-07
NJJ1 NJJ3 NJJ5-J NJJ5-L NJJ6
JDM15G JDM1-48 JDM1-6 JDM1-9 JDM1-14
JDM3 SC3L
NKG2 NKG1
KG10D KG10M KG316T
DJ1-A DJ1-B DJ1-E
JYB-714 JYB-714B JYB-714C
NJZF1-2ZS NJZF1-2Z NJZF1-3ZS NJZF1-3Z
JZF-01 JZF-05 JZF-06 JZF-07
NJL1-250 NJL1-400 NJL1-630
NJL2-100 NJL2-250 NJL2-800
DZ-10 DZ-15 DZ-16 DZ-17
DZ-30CE DZ-31CE DZ-32CE
DZY-200 DZL-200 DZJ-200 DZS-200 DZB-200
DZK-200 DZY-200X DZB-200X DZJ-200X DZL-200X
DZS-200X DZK-200X
DZ-51 DZ-52 DZ-53 DZ-54 DZ-61
DZ-62
DZB-11B DZB-12B DZB-13B DZB-14B DZB-15B
DS-21 DS-22 DS-23 DS-24 DS-25
DS-26 DS-27 DS-28
DS-31 DS-32 DS-33 DS-34 DS-35
DS-36 DS-37 DS-38
DS-111C DS-112C DS-113C DS-111 DS-112
DS-113 DS-115 DS-116 DS-121 DS-122
DS-123 DS-125 DS-126
DJ-111 DJ-121 DJ-131 DJ-131/60CN DJ-112A
DJ-122A DJ-132A
DL-11 DL-12 DL-13
DL-21C DL-22C DL-23C DL-24C DL-25C
DL-31 DL-32 DL-33 DL-34
DY-21C DY-22C DY-23C DY-24C DY-25C
DY-26C DY-27C DY-28C DY-29C
DY-31 DY-32 DY-33 DY-34 DY-35
DY-36 DY-37 DY-38
DX-11
GL-11 GL-12 GL-13 GL-14 GL-15
GL-16 GL-21 GL-22 GL-23 GL-24
GL-25 GL-26
DX-31A DX-31B DX-32A DX-32B
JL-11A,B,C JL-12A,B,C JL-13A,B,C JL-21A,B,C JL-22A,B,C
JL-23A,B,C JL-31A,B,C JL-32A,B,C JL-33A,B,C
JSS-11A,B,C,D JSS-12A,B,C,D JSS-21A,B JSS-22A,B JSS-31A,B
JSS-32A,B
JX-11A,U JX-21A,U JX-31A,U
JY-11A,B JY-12A,B JY-13A,B JY-21A,B JY-22A,B
JY-23A,B JY-31A,B JY-32A,B JY-33A,B
JGL-11 JGL-12 JGL-13 JGL-14 JGL-15
JGL-16
JSL-11 JSL-12 JSL-13 JSL-14 JSL-15
JSL-16
SS-94/1 SS-94/2 SS-94/3 SS-94/4
JT3
JL12-5,…300 JL14-1,…600 JL15-1.5,…1200 JL18-1,…630
Bài viết liên quan

You cannot copy content of this page