Tay điều khiển cầu trục (tay trang) Lssine.

Lssine là tập đoàn lớn với kinh nghiệm hàng đầu trong sản xuất thiết bị cầu trục tại Trung Quốc.

THQ1-021/1 THQ1-021/2 THQ1-120/3 THQ1-022/4 THQ1-121/5 THQ1-211/6
THQ1-315/7 THQ1-210/8 THQ1-301/9 THQ1-400/10 THQ1-012/11 THQ1-013/12
THQ1-400/13 THQ1-400/14 THQ1-211/15 THQ1-202/16 THQ1-040/17 THQ1-121/18
THQ1-211/47 THQ1-600/1 THQ1-600/2 THQ1-600/3 THQ1-211/19 THQ1-022/20
THQ1-300/21 THQ1-400/22 THQ1-400/23 THQ1-301/24 THQ1-012/25 THQ1-112/26
THQ1-021/27 THQ1-012/28 THQ1-012/29 THQ1-013/30 THQ1-021/31 THQ1-012/32
THQ1-031/33 THQ1-022/34 THQ1-130/35 THQ1-121/36 THQ1-121/37 THQ1-121/38
THQ1-112/39 THQ1-030/40 THQ1-013/41 THQ1-013/42 THQ1-013/42 THQ1-400/43

 

THQ1-211/44 THQ1-022/45 THQ1-022/46 THQ1-211/47 THQ1-120/48 THQ1-012/49
THQ1-111/51 THQ1-112/52 THQ1-012/53 THQ1-111/54 THQ1-111/55 THQ1-021/56
THQ1-012/57 THQ1-013/58 THQ1-112/59 THQ1-112/60 THQ1-111/61 THQ1-112/62
THQ1-021/101 THQ1-112/102 THQ1-013/105 THQ1-013/105 KT10-60J/1 KT10-60J /2

IEM là nhà nhập khẩu thiêt bị cầu trục hàng đầu việt nam, với nhiều chủng loại khống chế cầu trục có sẵn, chúng tôi có thể rút ngắn thời gian giao hàng nhằm đáp ứng cho sản xuất một cách nhanh nhất, giảm chi phí tồn kho cho khách hàng.

KT10-25J/1 KT10-25J/2 KT10-25J/3 KT10-25J/5 KT10-60J /13F KT10-60J /14F

 

KT10-60J /15F KT10-60J/24 KT10-25J/13F KT10-25J /14F KT10-25J/ 15F KT10-25J/24

 

QT5-012/1 QT5-012/2 QT5-012/3 QT5-012/4 QT5-012/5 QT5-012/6
QT5-012/7 QT5-012/8 QT5-012/10 QT5-012/11 QT5-012/13 QT5-012/12
QT5-012/13 QT5-012/14 QT5-012/15 QT5-012/16 QT5-021/21 QT5-021/22
QT5-021/23 QT5-021/24 QT5-021/25 QT5-022/31 QT5-022/32 QT5-022/33
QT5-040/46 QT5-111/51 QT5-111/52 QT5-111/53 QT5-111/54 QT5-111/55
QT5-111/56 QT5-111/58 QT5-112/61 QT5-112/62 QT5-120/71 QT5-120/72
QT5-121/76 QT5-121/77 QT5-121/78 QT5-121/81 QT5-210/86 QT5-210/87
QT5-211/89 QT5-211/90 QT5-211/91 QT5-211/92 QT5-211/93 QT5-211/94

Tay điều khiển (Joystick)

QT3A-16 QT3A-20 QT3A-25 QT3A-30 QT3A-315 QT3A-40
QT3A-50 QT3A-63 QT3A-80 QT3AB-50 QT3B-63 QT3B-80
QT3B-100 QT3B-125 QT3B-160 QT18-4/T1 QT18-4/T2 QT18-6/T3
QT18-4/T5 QT18-7BA/T6 QT18-4BC/T6 DQT1(QT101)-1/14K DQT1(QT101)-1/55K DQT1(QT101)-1/19K
DQT1(QT101)-1/87K DQT1(QT101)-1/64K DQT1(QT101)-1/68K DQT1(QT101)-1/54K DQT1(QT101)-1/66K

 

Tay điều khiển cầu trục từ xa

Bài viết liên quan

You cannot copy content of this page