1. Biến áp DG 6.3KVA
2. Biến áp DG 20KVA
3. Biến áp điều khiển
4. Biến áp dòng MES
5. Biến áp dòng RCT
6. Biến áp dòng
7. Biến áp JBK3 63VA
8. Biến áp JBK3 160VA
9. Biến áp JBK3 500VA
10. Biến áp JBK3 630VA
11. Biến áp JBK3 3000VA
12. Biến áp JBK5 1000VA

13. Biến áp NDK(BK)-100
14. Biến áp NDK
15. Biến áp NDK25
16. Biến áp NDK50
17. Biến áp NDK-50
18. Biến áp NDK-100
19. Biến áp NDK-300
20. Biến áp SG
21. Biến áp SG160KVA
22. Biến áp( 2)
23. Biến áp
24. Biến áp

25. Biến điện áp JDZ
26. Biến dòng
27. Biếp áp JBK3 5000VA
28. Biếp áp JBK3
29. Biếp áp JBK5
30. Cuộn kháng CKSG 7.2KVA
31. Cuộn kháng CKSG
32. Cuộn kháng VFD-F
33. Máy biến áp NSK
34. Máy biến điện áp JDZ-6
35. Máy biến dòng JDZX-6
36. Máy biến dòng LA-10