1. Cánh quạt động cơ YZR132-355
2. Cánh quạt làm mát động cơ YB
3. Cánh quạt làm mát động cơ YZR
4. Quạt 8414NH-221
5. Quạt DESA0938B2M
6. Quạt FZY-D
7. Quạt hút con sò XBB-1100
8. Quạt làm mát 4E-DVB

9. Quạt làm mát 150FZY81-D
10. Quạt làm mát 250FZY2-D
11. Quạt làm mát 06025SA-24N-AL
12. Quạt làm mát G132
13. Quạt làm mát G160, G225, G315 không gồm lồng
14. Quạt làm mát G160, G315
15. Quạt làm mát G225
16. Quạt làm mát G280

17. Quạt làm mát GR-80A
18. Quạt làm mát máy biến áp GFDD
19. Quạt ly tâm DF-1
20. Quạt ly tâm
21. Quạt RS127010SL
22. Quạt SD2410-B12-50
23. Quạt UF187JC23
24. QuạtAFB0824SH