1. Công tắc gạt 2 hướng 4 hướng (số 19)
2. Điều khiển cầu trục (số 18)
3. Joystick LK38
4. Joystick QT3A-10B
5. Joystick QT7B
6. Joystick QT18
7. Joystick QT31-A
8. Joystick SQ1
9. Joystick WLK3
10. Joystick WLK4

11. Joystick WLK6
12. Joystick WLK7
13. Joystick WLK-Z1
14. Joystick XKB
15. Joystick XKD
16. Joystick-cs-402
17. Joystick-XD2PA24CR
18. Tay bấm điều khiển cầu trục (số 1)
19. Tay điện khiển F24-12D
20. Tay điều khiển cầu trục (số 13)

21. Tay điều khiển cầu trục từ xa (số 2)
22. Tay điều khiển cầu trục YQA1-66K
23. Tay điều khiển COB9
24. Tay điều khiển COPC-AP3
25. Tay điều khiển F21-E1
26. Tay điều khiển F23A
27. Tay điều khiển F24-60
28. Tay điều khiển XAC
29. Tay điều khiển