1. Bộ tiếp điểm phụ F6
2. Buồng dập chân không
3. Tiếp điểm phụ CJ20-63A,100A,160A
4. Tiếp đểm Cj12-250A
5. Tiếp điểm AF-400,460
6. Tiếp điểm SC-N1, SC-N2
7. Tiếp điểm 2.5T 3T
8. Tiếp điểm 7T 10T
9. Tiếp điểm 60A
10. Tiếp điểm 100A
11. Tiếp điểm AF, 750
12. Tiếp điểm AF-53,63,75
13. Tiếp điểm AF-95
14. Tiếp điểm AF-145,185
15. Tiếp điểm AF-210,260,300
16. Tiếp điểm B9 B12 B16
17. Tiếp điểm B25
18. Tiếp điểm B30
19. Tiếp điểm B37, B45
20. Tiếp điểm B65,B85
21. Tiếp điểm B170
22. Tiếp điểm B370
23. Tiếp điểm bộ khởi động từ QJ3-22KW
24. Tiếp điểm chân không
25. Tiếp điểm CJ12-100a
26. Tiếp điểm CJ12-150A
27. Tiếp điểm CJ12-400A
28. Tiếp điểm CJ20
29. Tiếp điểm CJ20-100A
30. Tiếp điểm CJ20-160A
31. Tiếp điểm CJ20-250A
32. Tiếp điểm CJ20-400A
33. Tiếp điểm contactor CJ12-600A
34. Tiếp điểm contactor CJT1
35. Tiếp điểm contactor CJT1-40A
36. Tiếp điểm contactor CJX1-110A( 3TF-50)
37. Tiếp điểm contactor CT91-100A
38. Tiếp điểm contactor CZ0-150A
39. Tiếp điểm contactor GMC-180
40. Tiếp điểm contactor GMC-600
41. Tiếp điểm contactor GMC-800,1000
42. Tiếp điểm contactor QJ3-55KW
43. Tiếp điểm contactor 3RT-1023
44. Tiếp điểm contactor 3RT-1034,1035
45. Tiếp điểm contactor 3RT-1054
46. Tiếp điểm contactor 3RT-1055
47. Tiếp điểm contactor 3RT-1064
48. Tiếp điểm contactor CJ12-100A

49. Tiếp điểm contactor CJ12-150
50. Tiếp điểm contactor CJ12-250A
51. Tiếp điểm contactor CJ20-10
52. Tiếp điểm contactor CJ20-16A
53. Tiếp điểm contactor CJ20-40A
54. Tiếp điểm contactor CJ20-250A
55. Tiếp điểm contactor CJ40-63A
56. Tiếp điểm contactor CJ40-100A
57. Tiếp điểm contactor CJ40-315A
58. Tiếp điểm contactor CJ40-630A
59. Tiếp điểm contactor CJ40-800A
60. Tiếp điểm contactor CJX1-45A
61. Tiếp điểm contactor CJX1-63( 3TF-47)
62. Tiếp điểm contactor CJX1-75A( 3TF-48)
63. Tiếp điểm contactor CJX1-75A
64. Tiếp điểm contactor CJX1-85A(3TF-49)
65. Tiếp điểm contactor CJX1-140A
66. Tiếp điểm contactor CJX1-170A( 3TF-52)
67. Tiếp điểm contactor CJX1-205A ( 3TF-53)
68. Tiếp điểm contactor CJX1-250A( 3TF-54)
69. Tiếp điểm contactor CJX1-300A( 3TF-55)
70. Tiếp điểm contactor CJX1-400A(3TF-56)
71. Tiếp điểm contactor CJX2-09
72. Tiếp điểm contactor CJX2-18
73. Tiếp điểm contactor CJX2-25
74. Tiếp điểm contactor CJX2-32(LC1-D32)
75. Tiếp điểm contactor CJX2-40,50
76. Tiếp điểm contactor CJX2-63(LC1-D63)
77. Tiếp điểm contactor CJX2-80,95
78. Tiếp điểm contactor CT91-25A
79. Tiếp điểm contactor CT91-50A
80. Tiếp điểm contactor CT91-150A
81. Tiếp điểm contactor EK-110
82. Tiếp điểm contactor EK-175
83. Tiếp điểm contactor GMC-09, GMC-12
84. Tiếp điểm contactor GMC-18, GMC-22
85. Tiếp điểm contactor GMC-32,GMC-40
86. Tiếp điểm contactor GMC-50
87. Tiếp điểm contactor GMC-85
88. Tiếp điểm contactor GMC-100, GMC-125
89. Tiếp điểm contactor GMC-150
90. Tiếp điểm contactor GMC-180
91. Tiếp điểm contactor GMC-220
92. Tiếp điểm contactor LC1-115F, 150F
93. Tiếp điểm contactor LC1-185F, 225F
94. Tiếp điểm contactor LC1-265
95. Tiếp điểm contactor LC1-330F,400F
96. Tiếp điểm contactor LC1-500F

97. Tiếp điểm contactor LC1-630F
98. Tiếp điểm contactor LC1-D300, D410
99. Tiếp điểm contactor LC1-D475
100. Tiếp điểm contactor LC1-D620
101. Tiếp điểm contactor LC1-D800
102. Tiếp điểm contactor SC-1N, SC-2N
103. Tiếp điểm contactor SC-03, SC-05
104. Tiếp điểm contactor SC-14N, SC-16N
105. Tiếp điểm contactor SC-N4, SC-N5
106. Tiếp điểm contactor SC-N6
107. Tiếp điểm contactor SC-N7
108. Tiếp điểm contactor SC-N8, SC-N10
109. Tiếp điểm contactor SC-N11, SC-N12
110. Tiếp điểm contactor SC-14N, SC-16N
111. Tiếp điểm contactor SK-25, SK-35
112. Tiếp điểm contactor SK-50, SK-65
113. Tiếp điểm contactor SK-80, SK-95
114. Tiếp điểm contactor SK-150
115. Tiếp điểm contactor SN-150
116. Tiếp điểm contactor SN-180,SN-225
117. Tiếp điểm contactor SN-300,SN-400
118. Tiếp điểm contactor SN-600, SN-800,SN-1000
119. Tiếp điểm EH 175, 210
120. Tiếp điểm EH-100,145
121. Tiếp điểm EH260 ,300
122. Tiếp điểm EK370 , 550
123. Tiếp điểm gián tiếp khống chế
124. Tiếp điểm gián tiếp
125. Tiếp điểm khống chế KTJ1-50-1,3-80-1,3
126. Tiếp điểm máy cắt 6KV-1250A
127. Tiếp điểm máy cắt 6KV-1600A
128. Tiếp điểm phụ CJ12
129. Tiếp điểm que đo nhiệt thép lỏng
130. Tiếp điểm SC-N2S, SC-N3
131. Tiếp điểm SK-21
132. Tiếp điểm TQKT-25A
133. Tiếp điểm TQKT-60A
134. Tiếp điểm trực tiếp khống chê
135. Tiếp điểm trực tiếp
136. Tổ hợp KT10-25A
137. Tổ hợp KT10-60A
138. Tổ hợp KT12-60A
139. Tổ hợp KT14-60A
140. Tổ hợp KTJ1-50A
141. Tổ hợp KTJ1-80A
142. Tổ hợp KTJ5-63A
143. Tổ hợp KTJ6-32A
144. Tổ hợp QT5-100A
145. Tổ hợp THQ1-25A
146. Tổ hợp THQ1