1. Bộ tiếp xúc CJ12
2. Chụp dập hồ quang CJ12_CJ20
3. Contactor CJ12
4. Contactor CJ19
5. Contactor CZO
6. Contactor NC6-0610
7. Contactor NCK2-40
8. General Contactor (Chint)
9. Khởi động từ CJ12
10. Khởi động từ CJ12

11. Khởi động từ CJ19
12. Khởi động từ CJ20 16A-630A
13. Khởi động từ CJ20-16A
14. Khởi động từ CJ20-25A
15. Khởi động từ CJ20-40A
16. Khởi động từ CJ20-63A
17. Khởi động từ CJ20-100
18. Khởi động từ CJ20-100A
19. Khởi động từ CJ20-160A
20. Khởi động từ CJ20-400

21. Khởi động từ CJ40
22. Khởi động từ CJ40-1000J
23. Khởi động từ CJX2
24. Khởi động từ CKJ5
25. Khởi động từ CZO
26. Khởi động từ GSC2-225F
27. Khởi động từ GSC2-330F
28. ReversingChangeover Contactor (Chint)
29. Vacuum Contactor (Chint)