1. Cầu chì 12KV
2. Cầu chì 1250A
3. Cầu chì Bussman
4. Cầu chì BUSSMANN EATON
5. Cầu chì cao thế 1
6. Cầu chì cao thế 3.6Kv-40.5Kv
7. Cầu chì cao thế 40.5Kv
8. Cầu chì cao thế RN1
9. Cầu chì cao thế RN2 gồm đế
10. Cầu chì cao thế RN3
11. Cầu chì cao thế XRNM
12. Cầu chì cao thế XRRNP 3.6Kv-40.5Kv
13. Cầu chì cao thế
14. Cầu chì JRA
15. Cầu chì lao RX1-RX2-1000
16. Cầu chì LRMM 660V
17. Cầu chì NGT3
18. Cầu chì ống sứ XRNP-6
19. Cầu chì PF3-415V
20. Cầu chì RG8, RG9, RG10
21. Cầu chì RG8M
22. Cầu chì RGH
23. Cầu chì RGS4

24. Cầu chì RGS4A
25. Cầu chì RGS12
26. Cầu chì RGS30C
27. Cầu chì RGS39
28. Cầu chì RGS76
29. Cầu chì RGS77
30. Cầu chì RN2,RN1,RN3
31. Cầu chì RO08
32. Cầu chì RO16-2A
33. Cầu chì RO20
34. Cầu chì RO20F
35. Cầu chì RO26-2A
36. Cầu chì RO30A-RO31C
37. Cầu chì RO32-RO36
38. Cầu chì RQ6
39. Cầu chì RS4 125A, 800V
40. Cầu chì RS4 1000A
41. Cầu chì RS8 2400A
42. Cầu chì RS8 2800A
43. Cầu chì RS8 4000A
44. Cầu chì RS33BZ
45. Cầu chì RS39
46. Cầu chì RS72A

47. Cầu chì RS77
48. Cầu chì RS85-2H
49. Cầu chì RS88
50. Cầu chì RS89(Z)
51. Cầu chì RS94-RS95
52. Cầu chì RS98-RS99
53. Cầu chì RS99AP
54. Cầu chì RS99LK
55. Cầu chì RS99PX
56. Cầu chì RS711BRGS30A
57. Cầu chì RSO 200A
58. Cầu chì RT29-125A
59. Cầu chì RT36-00
60. Cầu chì RT36-00(NT00)
61. Cầu chì RW9,RW10,RWXO
62. Cầu chì tự rơi BRW2
63. Cầu chì XRNT 12KV
64. Cầu chì XRNT
65. Cầu chì
66. Đế cầu chì NT0
67. Đế cầu chì NT00
68. Đế cầu chì NT1-NT3
69. Đế cầu chì RT18-32X