1. Căng ray 3 pha
2. Hộp tiếp điện 4 pha
3. Hộp tiếp điện 40A
4. Hộp tiếp điện cầu trục 10-5
5. Hộp tiếp điện cầu trục 10-6
6. Hộp tiếp điện cầu trục 10-7
7. Hộp tiếp điện cầu trục 10-8
8. Hộp tiếp điện cầu trục 10-9
9. Hộp tiếp điện cầu trục 10-10
10. Hộp tiếp điện cầu trục 10-12
11. Hộp tiếp điện cầu truc 10-13
12. Hộp tiếp điện cầu trục 10-14
13. Hộp tiếp điện cầu trục 10-16
14. Hộp tiếp điện cầu trục 11-4
15. Hộp tiếp điện cầu trục
16. Ray điện an toàn 3P
17. Ray điện an toàn đồng
18. Ray điện an toàn
19. Ray điện cầu trục nhôm
20. Ray điện cầu trục
21. Ray điện vòng cung đường kính 3m 4P 50A, 600V
22. Ray tiếp điện cầu trục 13-6
23. Tiếp điện cầu trục H
24. Xe đỡ cáp
25. Má gang cấp điện cho cầu trục (số 3)

26. Má gang lấy điện 1 (số 11)
27. Má gang lấy điện 2 (số 12)
28. Tay lấy điện 3P 30A,60A,75A,100A (số 8)
29. Tay lấy điện 3P,4P,5P,6P (số 16)
30. Tay lấy điện 3P,4P,5P,6P (số 17)
31. Tay lấy điện 3P,4P,5P,6P (số 18)
32. Tay lấy điện 3P
33. Tay lấy điện 4 pha 50A
34. Tay lấy điện 6 pha 30A
35. Tay lấy điện 11-6 (số 25)
36. Tay lấy điện 11-7 (số 26)
37. Tay lấy điện 30A,60A,75A,100A (số 19)
38. Tay lấy điện 30A,60A,75A,100A (số 20)
39. Tay lấy điện 30A,60A,75A,100A (số 21)
40. Tay lấy điện 50A
41. Tay lấy điện 6 pha 30A
42. Tay lấy điện 200A (số 9)
43. Tay lấy điện 400A (số 10)
44. Tay lấy điện 500A (số 6)
45. Tay lấy điện 650A (số 7)
46. Tay lấy điện cầu trục (số 22)
47. Tay lấy điện cầu trục (số 23)
48. Tay lấy điện cầu trục (số 24)
49. Tay lấy điện ray an toàn (số 13)
50. Tay lấy điện ray an toàn

51. Chổi tiếp điện 1P
52. Chổi lấy điện 30A
53. Chổi lấy điện 60A
54. Má lấy điện 02-1
55. Má lấy điện 02-2
56. Má lấy điện 02-3
57. Má lấy điện 02-5
58. Má lấy điện 02-6
59. Má lấy điện 02-7
60. Má lấy điện 02-8
61. Má lấy điện 02-9
62. Má lấy điện 02-10
63. Má lấy điện 02-11
64. Má lấy điện 02-12
65. Má lấy điện 02-13
66. Má lấy điện 02-15
67. Má lấy điện 02-16
68. Má lấy điện 02-17
69. Má lấy điện 02-18
70. Má lấy điện 200A
71. Má lấy điện 200A
72. Má lấy điện 300A
73. Má lấy điện 350-350A
74. Má lấy điện 400A
75. Má lấy điên