1. Cốc nấu chảy
2. Cuộn cảm ứng lò
3. Mâm ủ
4. Mâm ủ số 1
5. Mâm ủ số 2

6. Mâm ủ số 3
7. Ngòi hút
8. Ngòi hút M8
9. Ngòi hút R4820
10. Phụ kiện dùng cho máy ủ

11. Rãnh nấu chảy
12. Ruột đồng kết tinh
13. Vòng niken
14. Vòng niken 250mm