1. Chổi than J164 40x40x100
2. Chổi than 20x25x40mm
3. Chổi than CG94
4. Chổi than CM90S 25x32x60
5. Chổi than CM90S
6. Chổi than CT3 20x40x40.5
7. Chổi than CT53 25x40x50
8. Chổi than CT53 25x40x60
9. Chổi than CT53 25x40x64
10. Chổi than CT53
11. Chổi than CTG5

12. Chổi than D172 10x25x40
13. Chổi than D172 25x32x60
14. Chổi than D374B 12.5x25x40
15. Chổi than D374N 16x32x50
16. Chổi than D374N 20x25x40
17. Chổi than D374N
18. Chổi than EH634
19. Chổi than EH702
20. Chổi than J164 12.5x32x50
21. Chổi than J164 12.5x40x50
22. Chổi than J164 20x40x60

23. Chổi than J164 20x50x40
24. Chổi than J164 30x50x70
25. Chổi than J201 12.5x32x50
26. Chổi than J201 16x40x50
27. Chổi than J201 25x32x60
28. Chổi than M195 36x70x40
29. Chổi than MDQT-J375420-179-07
30. Chổi than MDT06-E100300-387
31. Chổi than Morgan D172
32. Chổi than Morgan D374N
33. Dây bện đồng