1. Bộ giá đỡ chổi than
2. Bộ giá đỡ chổi than
3. Giá đỡ
4. Giá đỡ 10×25 bằng đồng
5. Giá đỡ 12.5×25
6. Giá đỡ 12.5×32
7. Giá đỡ 12×25
8. Giá đỡ 16×32
9. Giá đỡ 16×32
10. Giá đỡ 16×40
11. Giá đỡ 16×80
12. Giá đỡ 25×32
13. Giá đỡ 32×40
14. Giá đỡ bằng đồng 20×50
15. Giá đỡ bằng đồng 25×32
16. Giá đỡ bằng đồng
17. Giá đỡ chổi than mổ cò đôi 12.5×32
18. Giá đỡ chổi than 1
19. Giá đỡ chổi than 2
20. Giá đỡ chổi than 3
21. Giá đỡ chổi than 3×12.5×32
22. Giá đỡ chổi than 4
23. Giá đỡ chổi than 12.5×25, 16×25, 20×25
24. Giá đỡ chổi than 12.5×32
25. Giá đỡ chổi than 20×40

26. Giá đỡ chổi than 25×40,8×16
27. Giá đỡ chổi than 25×40
28. Giá đỡ chổi than bằng đồng 25×32
29. Giá đỡ chổi than bằng đồng 32×42
30. Giá đỡ chổi than bằng đồng
31. Giá đỡ chổi than bằng phíp 8×20
32. Giá đỡ chổi than bằng phíp 10×25
33. Giá đỡ chổi than bốn
34. Giá đỡ chổi than chữ Y 8×20, 10×25, 20×40, 20×50
35. Giá đỡ chổi than dạng kẹp 4×8
36. Giá đỡ chổi than dạng kẹp thép 16×40
37. Giá đỡ chổi than dạng khay
38. Giá đỡ chổi than đơn chân – Schunk
39. Giá đỡ chổi than đồng 16×25,25×32
40. Giá đỡ chổi than đồng đôi 12.5×32
41. Giá đỡ chổi than gang
42. Giá đỡ chổi than mổ cò các loại
43. Giá đỡ chổi than mổ cò loại đôi 16×32
44. Giá đỡ chổi than mổ cò
45. Giá đỡ chổi than nhôm 25×32
46. Giá đỡ chổi than thang tăng 25×32
47. Giá đỡ chổi than tổ hợp
48. Giá đỡ chổi than Y
49. Giá đỡ chổi than
50. Giá đỡ chổi than

51. Giá đỡ chổi than.
52. Giá đỡ cò mổ 16×25
53. Giá đỡ cò mổ 16×32
54. Giá đỡ cò mổ 20×25
55. Giá đỡ của chổi than 25x32x100
56. Giá đỡ đôi 16×25
57. Giá đỡ đồng 20×25
58. Giá đỡ đồng 32×40
59. Giá đỡ đồng kẹp liền chổi than 6×10, 6.5×20
60. Giá đỡ đồng kẹp liền chổi than 10×20
61. Giá đỡ liền chổi than
62. Giá đỡ mổ cò 16×32 bằng nhôm
63. Giá đỡ nén bậc 25×32
64. Giá đỡ nén bậc 25×32
65. Giá đỡ nén bậc nhôm 25×32
66. Giá đỡ nhôm 16×32
67. Giá đỡ nhôm 25×32
68. Giá đỡ nhôm
69. Lò xo cho giá đỡ chổi than
70. Lò xo cuộn
71. Lò xo giá đỡ chổi than chữ Y
72. Trục giá đỡ chổi than