1. Bộ điều khiển
2. Điều khiển cầu trục từ xa
3. Khống chế cầu trục
4. Tay bấm điều khiển cầu trục
5. Tay điều khiển cầu trục
6. Tay điều khiển
7. Tay trang cầu trục QT2B
8. Tay trang cầu trục QT3A
9. Tay trang cầu trục QT5
10. Tay trang cầu trục QT6B
11. Tay trang cầu trục QT6B
12. TAy trang cầu trục QTA
13. Tay trang cầu trục QTA0
14. Tay trang cầu trục QTA1
15. Tay trang cầu trục QTA2

16. Tay trang cầu trục QTA9
17. Tay trang cầu trục QTB1
18. Tay trang cầu trục QTC2
19. Tay trang cầu trục QTC3
20. Tay trang cầu trục QTD
21. Tay trang cầu trục TQK4
22. Tay trang cầu trục
23. Tay trang điều khiển cầu trục
24. Tay trang THQ1
25. Bộ điều khiển cầu trục
26. Điều khiển nâng hạ KTJ15
27. Điều khiển từ xa cầu trục KTJ12A
28. Khống chế cầu trục KYJ15
29. Khống chế cầu trục
30. Tay bấm điều khiển cầu trục KTJ1-150

31. Tay điều khiển cầu trục KT10
32. Tay điều khiển cầu trục KT10-25J
33. Tay điều khiển cầu trục KT10-60J
34. Tay điều khiển cầu trục KTJ1-80-3,-50-1
35. Tay điều khiển cầu trục
36. Tay trang cầu trục
37. TAy điều khiển
38. Tay điều khiển cầu trục LAK6
39. Tay điều khiển cầu trục XK23
40. Tay điều khiển KTJ15
41. Tay điều khiển LK1
42. Tay điều khiển LK17
43. Tay điều khiển LK22
44. Tay điều khiển LK23C
45. Tay điều khiển XLK23
46. Tay điều khiển
47. Tay trang cầu trục LK5